Organisation

Utbildningskommittén för Heta Arbeten® förkortas UKHA och är ett rådgivande organ till Brandskyddsföreningen.

Kommitténs ledamöter är utsedda av Brandskyddsföreningens styrelse och har till uppgift att utveckla, förankra och kommunicera verksamheten inom Heta Arbeten®.  

UKHA ingår även i ett nordiskt samarbete med syfte att skapa samsyn på och fortsatt utveckling för hetarbetare i  de olika länderna.

UKHA har sin verksamhet uppdelad på fyra olika utskott:

Försäkringsutskottetsom framförallt behandlar frågor om säkerhetsregler, tillståndslistor, tillståndsansvarig och delegeringar.

Utbildningsutskottet


som framförallt behandlar frågor om utbildningsmateriel och läroböcker.

Certifieringsutskottet


som framförallt behandlar överklagande på Brandskyddsföreningens beslut om arrangörer och instruktörer.

Teknik- och entreprenörsutskottet

som framförallt behandlar tekniska frågor om Heta Arbeten.

 

Utbildningsorganisation
Inom ramen för Heta Arbeten® arrangeras utbildning för hetarbetare, tillståndsansvarig och brandvakt. Brandskyddsföreningen utbildar fristående utbildningsarrangörer som i nästa led utbildar hetarbetare. Arrangörerna måste alltid vara certifierade av Brandskyddsföreningen och anlita instruktörer som har genomgått och klarat instruktörsutbildning för Heta Arbeten®