Organisation

Utbildningsorganisation
Inom ramen för skadepreventionskomceptet Heta Arbeten® arrangeras utbildning för hetarbetare, tillståndsansvarig och brandvakt. Brandskyddsföreningen är konceptägare och tar fram utbildningsmaterial, utbildar instruktörer och har avtal med fristående utbildningsarrangörer som i nästa led utbildar hetarbetare. Arrangörerna genomför utbildningarna  med certifierade instruktörer som har genomgått Instruktörsutbildning Heta Arbeten®.

Läs mer om utbildningsorganisationen

Utskott och kommittéer
Skadepreventionskomceptet Heta Arbeten® förbättras och utvecklas i samarbete med våra arrangörer, instruktörer, försäkringsbolag och näringsliv.  Därutöver arbetar Heta Arbeten® genom två utskott, Försäkringsutskottet (FU, med representanter från försäkringsbranschen) samt Utbildnings-, teknik- och entreprenörsutskottet (UTE, representanter från branschorganisationer, arrangörer, företag och slutanvändare mfl). Utskotten och andra referensgrupper har som syfte att omvärldsbevaka och bidra med inspel utifrån sin verksamhet i syfte att förbättra innehåll, utveckla checklistor, verktyg och utbildningar inom konceptet Heta Arbeten®.