Om Heta Arbeten®

Ett modernt heltäckande koncept sedan 30 år för ökad brandsäkerhet – i alla branscher

Skadepreventionskoncept Heta Arbeten®

Heta Arbeten® är ett skadepreventionskoncept som sedan 1990 har minskat skadekostnaderna för bränder orsakade av brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats med 80%. Skadepreventionskonceptet är den största skadeförebyggande åtgärd mot bränder som har gjorts i Sverige de senaste 30 åren.

Konceptet räddar liv, minskar skador och sparar pengar. Vårt koncept består först och främst av våra 14 säkerhetsregler utformade tillsammans med försäkringsbolagen. Det omfattas också av utbildningar och utbildningsmaterial, administrativt IT-system för arrangörer och instruktörer, tillståndslista för riskbedömning, digital tillståndslista i mobilformat, riktlinjer och checklistor. Allt hålls samman av ett antal processer för att säkerställa att brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats utförs enligt säkerhetsreglerna och hanteras säkert var de än utförs, runt om i Sverige, dygnet runt.

Ett team Heta Arbeten® består av tillståndsansvarig, hetarbetare och brandvakt - alla med rätt utbildning och tydliga roller.

Läs mer om vad skadepreventionskonceptet Heta Arbeten® består av

3 viktiga funktioner

Innan Heta Arbeten kan påbörjas måste en riskbedömning göras och tillstånd ges. Riskbedömningen görs tillsammans i det så kallade hetarbetsteamet. I teamet finns tre viktiga funktioner, tillståndsansvarig, hetarbetare och en brandvakt som alla spelar nyckelroller för att Heta Arbeten ska kunna utföras på ett tryggt och säkert sätt. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att Heta Arbeten® skall utföras av certifierade hetarbetare. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor. 

Tillståndsansvarig 
Den tillståndsansvarige är beställarens representant och är den som tillsammans med hetarbetaren och brandvakten bedömer faran för brand på plats där arbetet ska utföras. Till sin hjälp har denne en tillstånds- och kontrollista. Det är den tillståndsansvarige som ger skriftligt tillstånd för arbetet och inga Heta Arbeten få påbörjas innan tillståndet är undertecknat. För att vara behörig att utfärda tillstånd krävs ett giltigt certifikat Heta Arbeten®

Hetarbetare  
Hetarbetaren är den som utför själva arbetsuppgiften. För att få utföra Heta Arbeten krävs ett giltigt certifikat.

Brandvakt
Brandvaktens uppgift är att bevaka så att brand inte uppstår under och efter arbetet. Efterbevakning efter att Heta Arbeten har utförts måste alltid ske. För att vara behörig att agera brandvakt krävs ett giltigt certifikat Heta Arbeten®

Konceptet Heta Arbeten® sparar miljoner

Regelverket kring heta arbeten på tillfällig plats har räddat egendom för miljontals kronor de senaste 25 åren. 

Brandsäkra jobb

Kunskap och skadeförebyggande åtgärder ger brandsäkra jobb i alla branscher. Läs mer i broschyren.