Tillståndsansvarig

Vilken kompetens krävs för att få vara tillståndsansvarig vid Heta Arbeten®?
Den som tecknar fler än ett tillstånd per år skall ha ett giltigt certifikat för Heta Arbeten®.

Vem utser en tillståndsansvarig?
Säkerhetsreglerna säger att en tillståndsansvarig ska utses skriftligen av den som avser att bedriva eller låta bedriva Brandfarliga Heta Arbeten®. Det är därför beställaren av de Brandfarliga Heta Arbeten® som har uppgiften att utse en tillståndsansvarig.

Vem får vara tillståndsansvarig?
Om uppgiften som tillståndsansvarig är en löpande uppgift, som utförs regelbundet, krävs det enligt säkerhetsreglerna att den tillståndsansvarige har ett giltigt certifikat för Heta Arbeten®. Den tillståndsansvarige skall vara skriftlig utsedd, dessutom krävs erfarenhet av praktiskt arbete med brandskydd.

Måste den tillståndsansvarige ha en skriftlig deligering?
Den som är tillståndsansvarig ska ha en skriftlig delegering. Det som styr detta är den första onumrerade säkerhetsregeln som handlar om tillstånd.

Vad ska den tillståndsansvarige göra, vilka arbetsuppgifter?

  • På plats bedöma faran för brand.
  • På plats gå igenom tillstånd/kontrollistan tillsammans med den eller dom som ska utföra de heta arbetena.
  • Efter att ha kontrollerat att säkerhetsreglerna är uppfyllda, utfärda ett tillstånd.
  • Att aktivt hålla sig underrättad och kontrollera att säkerhetsreglerna följs både före, under och efter arbetet.

Vem är tillståndsansvarig för Heta Arbeten® i en bostadsrättsförening?
Det är Bostadsrättsföreningens ordförande som är tillståndsansvarigför Heta Arbeten i den fastighet som ägs av föreningen.

Ordföranden får skriva maximalt ett tillstånd för Heta Arbeten. Därefter definieras det som en återkommande uppgift och kräver giltigt certifikat för Heta Arbeten för att få skriva fler tillstånd.

Vad gäller för en lantbrukare som anlitar en entreprenör som ska utföra Heta Arbeten®?
Lantbrukare kan vara tillståndsansvariga på den egna gården när extern entreprenör utför Heta Arbeten®. Lantbrukare är även undantagna regeln om krav på giltigt certifikat för att utfärda återkommande tillstånd för Heta Arbeten, oavsett hur många Heta Arbeten® som utförs under ett år.

Vad krävs av tillståndsansvarig vid arbete i EX-miljö?
I EX-miljö krävs två tillstånd:

  1. Arbetstillstånd: Innan tillstånd för Heta Arbeten® kan utfärdas måste föreståndaren för brandfarlig vara utfärda ett arbetstillstånd till den tillståndsansvariga.
  2. Tillstånd för Heta Arbeten®: När arbetstillståndet är klart kan den tillståndsansvarige för Heta Arbeten® ge ett tillstånd för Heta Arbeten®.

Kan jag vara tillståndsansvarig om jag har godkänt certifikat för Heta Arbeten från Finland, Norge eller Danmark?
Formellt är det möjligt men inte så lämpligt. Den som är tillståndsansvarig ska vara väl förtrogen med och tillämpa de svenska säkerhetsreglerna för Heta Arbeten®. Regelverk och utbildningar i de Nordiska länderna skiljer sig åt vilket gör att alla medarbetare i "heta teamet" inte alltid krävs i de andra nordiska länderna. Detta medför att uppgifter och regler kan tolkas olika.

Vem är tillståndsansvarig vid arbete i villa?
I villaförsäkringar finns inga villkorskrav att följa. Det finns inte heller några krav på att privatpersoner ska ha kunskap om regelverket i Heta Arbeten.

I detta fall blir det entreprenören som anlitas som i sin försäkring har villkor gällande Heta Arbeten®. Entreprenören måste då ha tillstånd för att kunna utföra Heta Arbeten®.

Rent konkret innebär detta att entreprenören måste ta med en kollega, alternativt en annan entreprenör, som skriver tillstånd och som sedan övergår till att vara brandvakt när arbetet utförs. En ensamföretagare får inte utföra brandfarliga Heta Arbeten® själv i en villa.

Måste jag använda den senaste versionen av tillstånds- och kontrollistan?
Tillstånds- och kontrollistan är en exempelchecklista som är frivillig att använda. En egen anpassad lista kan användas men innehållet ska motsvara Brandskyddsföreningens Tillstånds och kontrollistan (HA004). "Äldre" versionerna av tillståndslistan kan användas tills blocken tar slut. Beställer man nya Tillståndsblock för Heta Arbeten® från Brandskyddsföreningen får man alltid den senaste versionen. Gällande version av Brandskyddsföreningens dokument hittar du på hetaarbeten.se. Om brandskada orsakas av Heta Arbeten kommer hänsyn tas till vilken av tillståndslistorna som använts. 

Kan en entreprenör vara tillståndsansvarig?
I många skriftliga entreprenadavtal utser beställaren entreprenören som tillståndsansvarig. Entreprenören skall då tillhanda hålla en namn given fysisk person som ska vara tillståndsansvarig i samband med entreprenaden.

Entreprenören får inte utan beställarens skriftliga medgivande överlåta sitt tillståndsansvar till underentreprenören. I allriksförsäkringen för entreprenaden står det att entreprenören är tillståndsansvarig om inte någon annan utsetts att vara det. Om det finns många tillståndsansvariga på en arbetsplats bör en av dess utses till att ha samordningsansvaret.