Tillståndsansvarig

Vilken kompetens krävs för att få vara tillståndsansvarig vid brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats?
Den som tecknar fler än ett tillstånd per år skall ha behörighet Heta Arbeten® och ha erfarenhet av brandskydd. Den tillståndsansvarige skall vara skriftlig utsedd för uppgiften.

Vem utser en tillståndsansvarig?
Säkerhetsreglerna säger att en tillståndsansvarig ska utses skriftligen av den som avser att bedriva eller låta bedriva brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats. Det är därför beställaren av dessa arbeten som har uppgiften att utse en tillståndsansvarig.

Hur utser jag en tillståndsansvarig?
Kontrollera först att den som ska vara tillståndsansvarig har certifikat Heta Arbeten®. Det gör du enklast genom att söka via hetaarbeten.se eller direkt i den digitala tillståndslistan Heta Arbeten®. Därefter ska du skriftligen delegera uppgiften som tillståndsansvarig. Exempelblanketter för delegering hittar du också på här på sidan "regler och blanketter".  Den som utses som tillståndsansvarig ska acceptera delegeringen. Av delegeringen ska det framgå om uppgiften får delegeras vidare eller inte. Med delegeringen ska följa resurser att utföra uppgiften i form av tid, kunskap och kanske också ekonomiska medel. Om förutsättningar att utföra uppgifterna på ett korrekt sätt saknas sak den tillståndsansvarige ges möjlighet att returnera delegeringen.

Måste den tillståndsansvarige ha en skriftlig delegering?
Den som är tillståndsansvarig ska ha en skriftlig delegering. Det som styr detta är den första onumrerade säkerhetsregeln Heta Arbeten® som handlar om tillstånd.

Vad ska den tillståndsansvarige göra, vilka arbetsuppgifter?

  • På plats bedöma faran för brand.

  • På plats gå igenom tillstånd/kontrollistan Heta Arbeten® tillsammans med den eller dom som ska utföra arbetet och den som ska vara brandvakt.

  • Efter att ha kontrollerat att säkerhetsreglerna är uppfyllda, utfärda ett tillstånd.

  • Att aktivt hålla sig underrättad och kontrollera att säkerhetsreglerna följs både före, under och efter arbetet.
  • Göra en kontroll efter att arbetet är utfört och avsluta tillståndet med sin underskrift.

Vem är tillståndsansvarig för brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats i en bostadsrättsförening?
Det är bostadsrättsföreningens ordförande som är tillståndsansvarig i den fastighet som ägs av föreningen.

Ordföranden får skriva maximalt ett tillstånd för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats. Därefter definieras det som en återkommande uppgift och kräves rätt behörighet för att få skriva fler tillstånd. Säkerhetsreglerna Heta Arbeten® ska alltid följas.

Vad gäller för en lantbrukare som anlitar en entreprenör som ska utföra brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats?
Lantbrukare kan vara tillståndsansvariga på den egna gården när extern entreprenör utför dessa arbeten. Lantbrukare är även undantagna regeln om krav på behörighet för att utfärda återkommande tillstånd för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats, oavsett hur många arbeten som utförs under ett år. Läs mer om vad som gäller för brandfarliga heta arbeten hos Lantbrukets brandskyddskommitté.

Vad krävs av tillståndsansvarig vid arbete i EX-miljö?
I EX-miljö krävs två tillstånd:

  1. Arbetstillstånd: Innan tillstånd för Heta Arbeten® kan utfärdas måste föreståndaren för brandfarlig vara utfärda ett arbetstillstånd till den tillståndsansvariga.
  2. Tillstånd för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats: När arbetstillståndet är klart kan den tillståndsansvarige ge tillstånd att utföra arbetet.

Kan jag vara tillståndsansvarig om jag har godkänt certifikat för heta arbeten från Finland, Norge eller Danmark?
Formellt är det möjligt men inte så lämpligt. Den som är tillståndsansvarig ska vara väl förtrogen med och tillämpa de svenska säkerhetsreglerna Heta Arbeten®. Regelverk och utbildningar i de Nordiska länderna skiljer sig åt vilket gör att alla medarbetare i "teamet" inte alltid krävs i de andra nordiska länderna. Detta medför att uppgifter och regler kan tolkas olika.

Vem är tillståndsansvarig vid arbete i villa?
I villaförsäkringar finns inga villkorskrav att följa. Det finns inte heller några krav på att privatpersoner ska ha kunskap om regelverket i heta arbeten.

I detta fall blir det entreprenören som anlitas som i sin försäkring har villkor gällande brandfarliga heta arbeten som utförs på en tillfällig arbetsplats. Entreprenören måste då ha tillstånd för att kunna utföra arbetet.

Rent konkret innebär detta att entreprenören måste ta med en kollega, alternativt en annan entreprenör, som skriver tillstånd och som sedan övergår till att vara brandvakt när arbetet utförs. En ensamföretagare får inte utföra brandfarliga heta arbeten själv i en villa.

Kan jag använda en äldre version av tillstånds- och kontrollistan?
Tillstånds- och kontrollistan Brandskyddsföreningens exempelchecklista som med fördel används. Tillstånds- och kontrollistan anger miniminivå. Vill du göra egna anpassningar så ska innehållet motsvara den senaste versionen av Brandskyddsföreningens Tillstånd- och kontrollista Heta Arbeten® (HA004). Du kan använda den tidigare versionen under en övergångsperiod på max 6 månader. Gällande version av Brandskyddsföreningens dokument hittar du på sidan regler och blanketter

Använd den digitala tillstånds- och kontollistan så är du säker på att alltid ha den senaste versionen. Alla som har ett giltigt certifikat Heta Arbeten® har tillgång till appen och den digitala listan.

Kan en entreprenör vara tillståndsansvarig?
I många skriftliga entreprenadavtal utser beställaren entreprenören som tillståndsansvarig. Entreprenören skall då tillhandahålla en namngiven fysisk person som ska vara tillståndsansvarig i samband med entreprenaden.

Entreprenören får inte utan beställarens skriftliga medgivande överlåta sitt tillståndsansvar till underentreprenören. I allriskförsäkringen för entreprenaden står det att entreprenören är tillståndsansvarig om inte någon annan utsetts att vara det. Om det finns många tillståndsansvariga på en arbetsplats bör en av dessa utses till att ha samordningsansvaret.

Varför ska tillståndsansvarig skriva under tillståndet två gånger?
Det stämmer att tillståndsansvarig ska underteckna tillståndsblanketten en andra gång när det brandfarliga heta arbetet som utförts på en tillfällig arbetsplats är slutfört. Bakgrunden är att det vid uppföljning av skador visar sig att många bränder startar efter avslutat arbete. Det händer också att brandskyddet på arbetsplatsen inte kontrolleras och återställs i tillräcklig utsträckning. Den tillståndsansvarige har även tidigare haft som uppgift att kontrollera säkerheten före, under och efter arbetets utförande. Den andra underskriften efter slutfört arbete förstärker detta.

Säkerhetsregler

Läs gärna mer om säkerhetsregler, klicka på länken.

Utbildning för dig som är tillståndsansvarig Heta Arbeten®

En utbildning som fokuserar på tillståndsgivningen vid Heta Arbeten®. Syftet är att stärka rollen som tillståndsansvarig.