Beställare

Vad menas med en beställare?
Den som avser att bedriva eller låta bedriva heta arbeten på en tillfällig arbetsplats är beställare.

Vad har du som ansvar som beställare?
Du som är beställare och låter bedriva heta arbeten har ett ansvar. Det är du som ansvarar för att arbetet utförs på ett brandsäkert sätt. Första steget är att du ska utse en tillståndsansvarig och skapa en organisation för arbetet, det så kallade hetarbetsteamet. Teamet består av tre roller; tillståndsansvarig, hetarbetare och brandvakt. Alla i hetarbetsteamet måste ha behörighet och certifikat Heta Arbeten® eller motsvarande.

Vad krävs för att brandfarliga heta arbeten ska få utföras?
För att få utföra brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats, vara brandvakt eller utfärda tillstånd för dessa arbeten, krävs rätt kunskap och giltigt certifikat. Det innebär att du ska ha genomgått en endags utbildning där du bland annat får kunskap om säkerhetsreglerna för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats.

Genom att gå en behörighetsutbildning hos någon av våra kvalitetsgranskade arrangörer får du ett personcertifikat Heta Arbeten®. Certifikatet är utfärdat av Brandskyddsföreningen, certifierad konceptägare, och motsvarar försäkringslagens krav och visar att du har rätt kunskap och behörighet för att ge tillstånd till, vara brandvakt för eller utföra heta arbeten på ett brandsäkert sätt. 

Kan mitt företag få en samlad öveblick och hantering av alla tillstånd som skrivs?
Ja! Med APP Heta Arbeten® och Heta Arbeten® PREMIUM får ni just detta. Läs mer här!

Vilka roller ingår i brandskyddsorganisationen vid heta arbeten?
Innan brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbestplats överhuvudtaget får genomföras måste det finnas en brandskyddsorganisation som består av:

  • den tillståndsansvarige,
  • hetarbetaren,
  • brandvakten,
  • och brandvakt för efterbevakning.

Inom ramen för denna organisation ska ett tillstånd utfärdas av tillståndsansvarig. Innan du som hetarbetare får utföra brandfarliga heta arbeten måste du alltså ha tillstånd. Försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att alla i teamet ska ha rätt kunskap och vara certifierade. Läs mer om dessa tre viktiga funktioner.

Vem utser en tillståndsansvarig?
Enligt säkerhetsreglerna för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats är det beställaren av dessa arbeten som har uppgiften att utse en tillståndsansvarig.

Vem får vara tillståndsansvarig?
Den som är tillståndsansvarig behöver ha rätt behörighet och giltigt certifikat, det vill säga ha genomgått utbildning Heta Arbeten® eller motsvarande. Dessutom krävs erfarenhet av praktiskt arbete med brandskydd. Den tillståndsansvarige skall utses skriftligen av beställaren.

Vad ingår i skadepreventionskonceptet Heta Arbeten®?
Brandskyddsföreningens skadepreventionskonceptet Heta Arbeten® är den största skadeförebyggande åtgärd mot bränder som har gjorts i Sverige de senaste 30 åren. Koncept räddar liv, minskar antalet skador och sparar pengar. Konceptet består först och främst av 13 säkerhetsregler som är utformade tillsammans med branschrepresentanter och försäkringsbolagen. Det omfattas också av utbildningar och utbildningsmaterial, riktlinjer och checklistor, administrativt IT-system för arrangörer och instruktörer, tillståndslista för riskbedömning och en app för hetarbetare (utförare) med bland annat en digital version av tillståndslistan och en tjänst för digital tillståndshantering för fröretag; Heta Arbeten® PREMIUM. Läs mer om vad som ingår i skadepreventionskonceptet Heta Arbeten®

Är det möjligt att lägga till certifikat Heta Arbeten® i ID06 kompetensdatabas?
Ja, alla som har certifikat Heta Arbeten® har möjlighet att kostnadsfritt registrera sitt certifikat i ID06 kompetensdatabas. Detta görs antingen vid utbildningstillfället eller i efterhand i APP Heta Arbeten®.

Säkerhetsregler

Klicka på länken för att läsa mer om säkerhetsreglerna.

Hitta utbildning

Våra kvalitetssäkrade arrangörer finns över hela landet.