Beställare

Vad menas med en beställare?
Du som låter utföra heta arbeten eller ansvarar för att arbetet ska utföras är beställare. 

Vad har du som ansvar som beställare?
Du som är beställare och låter utföra heta arbeten har ett ansvar. Det är du som ansvarar för att arbetet utförs på ett brandsäkert sätt. Första steget är att du ska utse en behörig tillståndsansvarig och alltid anlita behöriga hetarbetare.

Vilka funktioner behövs för att utföra brandsäkra heta arbeten på en tillfällig arbetsplats?
Innan brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats överhuvudtaget får genomföras måste tre viktiga funktioner finns på plats:

 • tillståndsansvarig
 • hetarbetare
 • brandvakt

Läs mer om dessa tre viktiga funktioner

Vem utser en tillståndsansvarig?
Säkerhetsregler Heta Arbeten® säger att en tillståndsansvarig ska utses skriftligen av den som avser att bedriva eller låta bedriva brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats. Det är därför beställaren av dessa arbeten som har uppgiften att utse en tillståndsansvarig.

Vem ska se till att säkerhetsregler Heta Arbeten® följs?
Skyldiga att tillse att säkerhetsreglerna följs är alla som befattar sig med brandfarliga heta arbeten som utförs på en tillfällig arbetsplats. Dessa är:

 • De försäkrade; den som tecknat en försäkring som täcker skada genom brand är skyldig att tillse att säkerhetsförskrifterna följs.

 • De medförsäkrade, t.ex. händer det att en entreprenör tar på sig att hålla försäkring för sin underentreprenör. I så fall är underentreprenör medförsäkrad i egen beställares försäkring.

 • Anlitade uppdragstagare och entreprenörer. Varje entreprenör eller annan självständig företagare som mot betalning åtar sig att utföra eller bevaka brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats är skyldig att följa säkerhetsreglerna för dessa arbeten.

Vem får vara tillståndsansvarig?
Den tillståndsansvarig behöver har rätt behörighet, det vill säga ha genomgått utbildning Heta Arbeten®. Den tillståndsansvarige skall utses skriftligen utsedd, dessutom krävs erfarenhet av praktiskt arbete med brandskydd.

Vad ingår i priset för Heta Arbeten®? 
Certifieringsavgiften täcker kostnaden för bland annat:

 • Att kunna tillhandahålla det digitala certifieringstest. 
 • Ett utbildningsmaterial på fem språk som kontinuerligt uppdateras.
 • Målgruppsanpassningar av materialet.
 • Utveckling av nya utbildningar inom området för Heta Arbeten®.
 • Att säkerställa att hetarbetaren har den kompetens som han eller hon behöver.
 • Att säkerställa att alla instruktörer är kunniga och har stöd i att lära ut.
 • Att säkerställa att alla arrangörer levererar likvärdiga utbildningar i Heta Arbeten® över hela landet.
 • Att alla certifikat distribueras av Brandskyddsföreningen till rätt hetarbetare.
 • Att genomföra besök hos arrangörer för att stödja dem i arbetet med utbildningen och i deras kvalitetsarbete.
 • Uppdatera hetarbetare om nyheter och ändringar.
 • Att tillhandhålla, förvalta och fortsätta utveckla ett IT-stöd för arrangörer, instruktörer och hetarbetare.
 • Utreda bränder kopplade till brandfarliga heta arbeten. Analysera och använda den kunskap för att utveckla skadepreventionskonceptet och utbildning Heta Arbeten® så att heta arbeten kan genomföras på ett ännu brandsäkrare sätt i framtiden.

Läs mer om vad som ingår i skadepreventionskonceptet Heta Arbeten®

Finns det något alternativ till det digitala certifieringstestet?
Ja, det finns möjlighet att göra provet manuellt och på papper. Vi vill dock vara tydliga med att den manuella processen tar väsentligen längre tid att administrera och att det tillkommer en administrativ avgift. I det manuella provet skickas certifieringsfrågor till instruktören som övervakar testet. Det ifyllda provet skickas sen åter till Brandskyddsföreningen som rättar. Instruktören meddelar hetarbetaren om resultatet är godkänt eller icke. Först efter godkänt testresultat erhåller hetarbetaren sitt certifikat.

BRANDSÄKRA JOBB

Kunskap och skadeförebyggande åtgärder ger brandsäkra jobb i alla branscher. Läs mer i broschyren.

Säkerhetsregler

Klicka på länken för att läsa mer om säkerhetsreglerna.

NY FÖRDJUPNINGS- UTBILDNING INOM HETA ARBETEN®

En ny utbildning som fokuserar på tillståndsgivningen vid Heta Arbeten®. Syftet är att stärka rollen som tillståndsansvarig.

SKRÄDDARSYDD UTBILDNING FÖR HETA ARBETEN

På varvet Meyer Turku får alla hetarbetare gå en skräddarsydd
utbildning som komplement till den vanliga utbildningen.