Beställare

Vilka personer ingår i Brandskyddsorganisationen? Innan Heta Arbeten® överhuvudtaget får genomföras måste det finnas en Brandskyddsorganisation det sk. Hetarbetsteamet som består av:

 • Tillståndsansvarig
 • Hetarbetaren
 • Brandvakten

Vem utser en tillståndsansvarig? Säkerhetsreglerna säger att en tillståndsansvarig ska utses skriftligen av den som avser att bedriva eller låta bedriva Brandfarliga Heta arbeten®. Det är därför beställaren av Heta Arbeten® som har uppgiften att utse en tillståndsansvarig.

Vem ska se till att säkerhetsföreskrifterna följs?
Skyldiga att tillse att föreskrifterna följs är alla som befattar sig med brandfarliga Heta Arbeten®. Dessa är:

 • De försäkrade; den som tecknat en försäkring som täcker skada genom brand är skyldig att tillse att säkerhetsförskrifterna följs.
 • De medförsäkrade, t ex händer det att en Entreprenör tar på sig att hålla försäkring för sin underentreprenör. I så fall är underentreprenör medförsäkrad i egen beställares försäkring.
 • Anlitade uppdragstagare och entreprenörer. Varje entreprenör eller annan självständig företagare som mot betalning åtar sig att utföra eller bevaka brandfarliga Heta Arbeten® är skyldig att följa säkerhetsföreskrifterna för dessa arbeten.

Vem får vara tillståndsansvarig? Om uppgiften som tillståndsansvarig är en löpande uppgift, som utförs regelbundet, krävs det enligt säkerhetsreglerna att den tillståndsansvarige har ett giltigt certifikat för Heta Arbeten®. Den tillståndsansvarige skall vara skriftlig utsedd, dessutom krävs erfarenhet av praktiskt arbete med brandskydd.

Finns det något alternativ till det digitala certifieringstestet? Ja, det finns möjlighet att göra provet manuellt och på papper. Vi vill dock vara tydliga med att den manuella processen tar väsentligen längre tid att administrera. I det manuella provet skickas certifieringsfrågor till instruktören som övervakar testet. Det ifyllda provet skickas sen åter till Brandskyddsföreningen som rättar och meddelar hetarbetaren om resultatet är godkänt eller icke. Först efter godkänt testresultat erhåller hetarbetaren sitt certifikat.

På vilka språk finns utbildningsmaterialet Heta Arbeten®?
Heta Arbeten® grundbok och utbildningsmaterial finns på engelska, tyska, polska och ryska.

Vad går certifieringsavgifterna till? 

Certifieringsavgiften täcker kostnaden för:

 • att kunna tillhandahålla det digitala certifieringstest. 
 • Ett utbildningsmaterial på fem språk som kontinuerligt uppdateras.
 • Målgruppsanpassningar av materialet.
 • Utveckling av nya utbildningar inom området för Heta Arbeten®.
 • Att säkerställa att hetarbetaren har den kompetens som han eller hon behöver.
 • Att säkerställa att alla instruktörer är kunniga och har stöd i att lära ut.
 • Att säkerställa att alla arrangörer levererar likvärdiga utbildningar i Heta Arbeten® över hela landet.
 • Att alla certifikat distribueras av Brandskyddsföreningen till rätt hetarbetare.
 • Att genomföra besök hos samtliga arrangörer för att stödja dem i arbetet med utbildningen och i deras kvalitetsarbete.
 • Utveckling av olika hjälpmedel för hetarbetaren.
 • Utveckling av ett IT-stöd för arrangörer, instruktörer och hetarbetare.
 • Utreda bränder kopplade till Heta Arbeten®. Analysera och använda den kunskap man får så att Heta Arbeten® kan genomföras på ett ännu brandsäkrare sätt i framtiden.

Finns det lagkrav på att ett företag måste ge sina anställda som arbetar med heta arbeten, utbildning i brandskydd mm?

De lagar som gäller generellt för anställda som arbetar med heta arbeten är arbetsmiljölagstiftningen, lagen om skydd mot olyckor etc. Där finns krav på i vilken omfattning som utbildning ska tillhandahållas av arbetsgivaren exempelvis vad gäller brandskydd.

När det gäller tillfälliga brandfarliga Heta Arbeten® så är det Brandskyddsföreningens säkerhetsregler som gäller. För att er företagsförsäkring ska gälla fullt ut ska säkerhetsreglerna för heta arbeten följas. Alla som jobbar med heta arbeten på tillfällig arbetsplats ska ha gällande certifikat för heta arbete. Om du vill veta mera kan du gå en kurs i Heta Arbeten® eller läsa mera på vår hemsida www.hetarbete.se

En entreprenör har ett projekt där det ingår att utförda Heta Arbeten® åt en kund. En annan entreprenör står som tillståndsansvarig för att godkänna Heta Arbeten®. Hetarbetaren och brandvakten gick igenom checklistan tillsammans med beställaren. Man förutsåg inte att det fanns brännbart material i en betongvägg där man skulle arbeta. En spånskiva i väggen börjar glöda och orsakar en rökutveckling. Räddningstjänsten är tvungen att såga upp ett undertak på andra sidan väggen för att komma åt elden. Verksamheter på båda sidor påverkades även om skadan blev begränsad. Vad blir konsekvenserna för de inblandade aktörerna?

Eftersom en skada har uppkommit så har någonting brustit. Om skadan blir ett försäkringsärende så är det upp till de inblandade försäkringsbolagen att avgöra hur skadan ska regleras. Man kommer då att använda säkerhetsreglerna. Man kikar troligtvis också på om beställaren har gjort en korrekt delegering av tillståndsansvaret. Brandskyddsföreningen kan och ska inte avgöra var ansvaret ligger. Generellt är det ett delat ansvar mellan tillståndsgivare och utförare. Om man inte kommer överens så kan ansvarsfrågan avgöra i domstol.