Allmänt om Heta Arbeten®

Vad är heta arbeten?
Heta arbeten är ett samlingsnamn för arbeten med verktyg och utrustning som alstrar värme eller gnistor. Läs mer om heta arbeten.

Vad är Heta Arbeten®?
Heta Arbeten® är Brandskyddsföreningens skadepreventionskoncept med utbildning och certifiering av människor som arbetar med brandfarliga heta arbeten som utförs på en tillfällig arbetsplats. 

När gäller certifikatet Heta Arbeten®?
Brandfarliga heta arbeten som utförs på en tillfällig arbetsplats förekommer i en mängd branscher som industri- och byggarbete, lantbruk, sjöfart och hantverk för att nämna några exempel. I Sverige har vi ett enhetligt certifikat Heta Arbeten® som gäller för brandfarliga heta arbeten som utförs på en tillfällig arbetsplats i oavsett bransch. Här ges några exempel på arbeten där heta arbeten förekommer:

• takläggning
• svetsning
• skärning och kapning
• ogräsbränning
• färgborttagning med heta verktyg

Samtliga i teamet ska inneha rätt behörighet för att få utföra brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats. Certifikat Heta Arbeten® ger behörighet för tillståndsansvarig, hetarbetare (utförare) och brandvakt. Ett certifikat är giltigt i 5 år från det datum certifieringen blivit godkänd.

Vem ska se till att säkerhetsföreskrifterna följs?
Skyldiga att tillse att föreskrifterna följs är alla som befattar sig med brandfarliga Heta Arbeten®. Dessa är:

 • De försäkrade, den som tecknat en försäkring som täcker skada genom brand är skyldig att tillse att säkerhetsförskrifterna följs.
 • De medförsäkrade, t ex händer det att en Entreprenör tar på sig att hålla försäkring för sin underentreprenör. I så fall är underentreprenör medförsäkrad i egen beställares försäkring.
 • Anlitade uppdragstagare och entreprenörer. Varje entreprenör eller annan självständig företagare som mot betalning åtar sig att utföra eller bevaka brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats är skyldig att följa Brandskyddsföreningens säkerhetsföreskrifter Heta Arbeten®.

Vad står det i försäkringsvillkoren?
Den som tecknat en försäkring är skyldig att följa de säkerhetsföreskrifter som finns i försäkringsvillkoren. De svenska försäkringsbolagen har gemensamma krav vid brandfarliga heta arbeten som utförs på en tillfällig arbetsplats. Kravet är att Brandskyddsföreningens säkerhetsregler Heta Arbeten® ska följas.

Vilka försäkringar har säkerhetsföreskrifter om brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats ?
Alla företagsförsäkringar har säkerhetsföreskrifter angående dessa arbeten. Detsamma gäller alla försäkringar som tecknats av den offentliga sektorn, t ex kommun och Landsting. Lantbruksförsäkring innehåller säkerhetsföreskrifter för den del av försäkringen som gäller för förvärvsverksamheten. Dessa föreskrifter har delvis annorlunda innehåll.

Säkerhetsföreskrifter finns bara i egendomsförsäkringar, det vill säga försäkringar som tecknats för risken att viss egendom kan skadas. Det finns inga säkerhetsföreskrifter för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats i ansvarsförsäkringar. Här gäller istället en speciell och förhöjd självrisk.

Vilka länders certifikat är giltiga?
Certifikat från Sverige, Norge, Finland och Danmark gäller i varandras länder. Den som utför brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats är skyldig att känna till reglerna för de land arbetet utförs i.

 • Dansk Brand- Og Sikringsteknisk Institut (DBI) i Danmark
 • Norsk brannvernforeningen i Norge
 • Räddningsbranschens Centralorganisation (SPEK) i Finland

Nordiska certifikat Heta Arbeten 

 

 

Det finns skillnader mellan certifikaten från de olika länderna gällande utbildning och certifikat vilket är viktigt för dig som beställare att uppmärksamma.

 • Norge har ett certifikat för brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats. Det finns inget krav på att ha en tillståndsansvarig utan den som beställer arbetet är ansvarig för att reglerna efterföljs. Sedan 2015 finns en tillståndslista och även ett krav på att brandvakten ska inneha ett giltigt certifikat för heta arbeten.
 • Finland har krav på att den tillståndsansvarige ska ha giltigt certifikat för Hbrandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats. Det finns även en gemensam tillståndslista. Finland hade tidigare två varianter av certifikat, Heta arbeten och Takarbete. Men från 2015 finns bara ett certifikat.
 • Danmark har tre varianter av certifikat, Heta arbeten, Takarbete och Ogräsbränning. Försäkringsbolagen kan ha olika krav på brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats men en gemensam tillståndslista används av de flesta försäkringsbolag.

Hur länge är ett certifikat Heta Arbeten® giltigt?
Ett certifikat är giltigt i 5 år från det datum certifieringen blivit godkänd. Certifikatets giltighetstid går ut den sista i den månad som står på certifikatet. Man kan söka giltigt certifikat via hemsidan hetaarbeten.se. Om personen finns i databasen är certifikatet giltigt.

Vad är en tillfällig arbetsplats?
Brandriskerna är ofta okända och betydligt större på en tillfällig arbetsplats än på en permanent arbetsplats. Som i en plåtverkstad, mekanisk verkstad eller liknande är riskerna betydligt mindre och man kan ordna det så att risken för brand är liten. På en tillfällig arbetsplats är det däremot inte lika lätt att begränsa brandrisken.

Vad menas med en fast eller permanent arbetsplats?
En fast permanent arbetsplats är iordningställd och byggd för att utföra heta arbeten utan att skador uppstår. Alla andra platser är tillfälliga arbetsplatser.

Får minderåriga utföra heta arbeten?
Ungdomar, dvs. minderåriga som fyller minst 16 år under det pågående kalenderåret, får inte ha ett arbete som innebär särskilda risker. Detta regleras i arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2012:3 Minderårigas arbetsmiljö. Ungdomar får inte utföra arbetsuppgifter som finns med i föreskrifternas bilaga 1 – om inte undantagen är uppfyllda. I bilagan återfinns skärning och svetsning med gas, elektricitet eller laser.

De undantag som finns är om arbetsuppgiften:

 • Ingår i undervisning och sker i skolan eller på en plats som är avsedd för undervisning.
 • Ingår i en handledarledd praktik för ungdomar.
 • Utförs av ungdomar som slutfört en gymnasieutbildning eller liknande för arbetsuppgiften.

Det är således tillåtet för ungdomar att utföra heta arbeten när det ingår i undervisning eller i handledarledd praktik.

Vilka åldersgränser gäller för att få vara brandvakt vid brandfarliga heta arbeten som utförs på en tillfällig arbetsplats?
Brandskyddsföreningen anser att man ska vara minst 18 år. Ett undantag finns för lantbruk där lantbrukarens barn kan vara brandvakt från och med att barnet fyllt 15 år. Lämpligheten i att sätta unga personer på ett så ansvarsfyllt uppdrag som brandvakt bör noga beaktas.

Arbetsmiljölagstiftningen beskriver farliga arbeten och vilka åldersgränser som gäller. Skärning och svetsning med gas, elektricitet eller laser räknas till de arbeten som normalt inte får utföras av minderåriga. Läs mer i Arbetsmiljöverkets broschyr "Så får barn och ungdomar arbeta"

Behöver jag ha ett certifikat Heta Arbeten® om jag utför svetsarbete på min egen skogsmaskin?
Skogsmaskiner försäkras som motorfordon där det inte finns med någon regel om heta arbeten. Om arbetet inte sker i försäkrad byggnad eller man skadar annans egendom så krävs det inte att man följer säkerhetsreglerna Heta Arbeten®. Viktigt att vara medveten om är att domstolar ändå kan referera till Säkerhetsreglerna Heta Arbeten® eftersom de tolkas som en så kallad ”soft law”. Det innebär att säkerhetsreglerna kan användas som miniminivå när de bedömer om det förekommit vårdslöshet eller inte även om detta inte avtalats i försäkringsvillkoren. Det beror på att säkerhetsreglerna är väl etablerade och anses utgöra ett bra riktmärke för brandsäkerheten vid heta arbeten i allmänhet (så kallad good practis).

Vad är Heta Arbeten?

Hur vet man om en arbetsmetod räknas som Heta Arbeten eller inte?
Pia Ljunggren, affärsområdesansvarig för Heta Arbeten® svarar på frågan.

Heta Arbeten lanserar digital tillstånds- och kontrollista

Genom att använda den digitala tillstånds- och kontrollistan går det att effektivisera tillståndsgivningen, höja säkerheten och göra uppföljningar på arbetsplatsen.