Allmänt om Heta Arbeten®

Är certifikat från andra länder giltiga i Sverige?
Från och med 1 januari 2023 gäller nya säkerhetsregler för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats. Enligt säkerhetsregel 2 så ska den som ska utföra heta arbeten i Sverige ha ett certifikat utgiven av en konceptägare som är tredjepartscertifierad enligt kraven i Brandskyddsföreningens Norm SBF 2022. Idag finns ingen certifierad konceptägare utanför Sverige, de certifikat som utfärdas utanför Sverige är därför inte godkända och gäller inte i Sverige.

Vad gäller för de nordiska certifikaten som varit giltiga i Sverige?
Ett samarbete mellan Brandskyddsföreningarna i Sverige, Finland, Norge och Danmark har inneburit att certifikaten utfärdats i respektive land har varit giltiga i alla fyra länder. De nya ramverket som började gälla 1 januari 2023 får som följd att certifikat utfärdade i något av de övriga nordiska länderna inte längre är giltiga i Sverige. Det beror på att dessa länders brandskyddsföreningar inte är certifierade enligt Norm SBF 2022. Svensk Försäkring* har dock valt att göra en mjuk övergång för dessa certifikat, och beslutat att certifikat utgivna av brandskyddsföreningarna i Norge, Danmark och Finland till och med den sista juni 2023 kommer vara giltiga i Sverige under hela sin giltighetsperiod, dvs i maximalt 5 år.

 Certifikaten ska vara utfärdade av:

 • Dansk Brand- Og Sikringsteknisk Institut (DBI) i Danmark
 • Norsk brannvernforeningen i Norge
 • Räddningsbranschens Centralorganisation (SPEK) i Finland

Nordiska certifikat Heta Arbeten 

 

 

Certifikat utgivna i dessa länder från och med den 1 juli 2023 kommer däremot inte vara giltiga i Sverige.

Detta framgår i den försäkringstekniska rekomendation (FTR 506) som finns framtagen av Svenska försäkring - läs mer här

*Försäkringsbolagens branschorganisation i Sverige och uppdragivare bakom de nya reglerna

Är certifikat Heta Arbeten® giltiga utanför Sverige?
I och med Brandskyddsföreningens samarbete med de nordiska Brandskyddsföreningarna är certifikat Heta Arbeten® giltiga även i Finland, Norge och Danmark. 

Vad krävs om jag ska utföra heta arbeten på en tillfällig arbetsplats?
Försäkringsbolagen i Sverige ställer krav på att den som ska utföra brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats, vara brandvakt eller utfärda tillstånd behöver kunskap och måste vara behörig. Det innebär att du ska ha genomgått en endags utbildning där du bland annat får kunskap om Brandskyddsföreningens säkerhetsregler för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats. En behörighetsutbildning hos någon av Brandskyddföreningens kvalitetsgranskade arrangörer resulterar i ett certifikat Heta Arbeten®. Certifikatet visar att du har rätt kunskap och behörighet för att utföra heta arbeten på ett brandsäkert sätt. Hitta utbildningar över hela landet här.

Vilka personer ingår i brandskyddsorganisationen för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats?
Innan brandfarliga heta arbeten överhuvudtaget får genomföras måste det finnas en brandskyddsorganisation som består av:

 • den tillståndsansvarige,
 • brandvakten,
 • och hetarbetaren.

Inom ramen för denna organisation ska ett tillstånd utfärdas av tillståndsansvarig. Innan du som hetarbetare får utföra brandfarliga heta arbeten måste du alltså ha tillstånd. Försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att alla i teamet ska ha rätt kunskap och vara certifierade.

Får minderåriga utföra heta arbeten?
Ungdomar, dvs. minderåriga som fyller minst 16 år under det pågående kalenderåret, får inte ha ett arbete som innebär särskilda risker. Detta regleras i arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2012:3 Minderårigas arbetsmiljö. Ungdomar får inte utföra arbetsuppgifter som finns med i föreskrifternas bilaga 1 – om inte undantagen är uppfyllda. I bilagan återfinns skärning och svetsning med gas, elektricitet eller laser. (Du kan även läsa mer i Arbetsmiljöverkets broschyr "Så får ungdomar arbeta")

De undantag som finns är om arbetsuppgiften

 • ingår i undervisning och sker i skolan eller på en plats som är avsedd för undervisning
 • ingår i en handledarledd praktik för ungdomar
 • utförs av ungdomar som slutfört en gymnasieutbildning eller liknande för arbetsuppgiften.

Det är således tillåtet för ungdomar att utföra heta arbeten när det ingår i undervisning eller i handledarledd praktik.

Varför behövs behörighet och certifikat Heta Arbeten®?
För att i Sverige få utföra brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats, vara brandvakt eller ge tillstånd krävs rätt behörighet. Försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att utförare (hetarbetare), brandvakt och tillståndsgivare ska ha rätt kunskap och vara certifierade. Brandskyddsföreningens certifikat Heta Arbeten® ger rätt behörighet.
Hitta utbildningar över hela landet här.

Hur länge är ett certifikat Heta Arbeten® giltigt?
Ett certifikat Heta Arbeten® är giltigt i 5 år från det datum certifieringen blivit godkänd. Certifikatets giltighetstid går ut den sista i den månad som står på certifikatet, det fysiska plastkortet eller det digitala certifikatet i APP Heta Arbeten®. Du kan söka giltigt certifikat Heta Arbeten® i vår databas. Om personen finns i databasen är certifikatet giltigt.

När gäller certifikat Heta Arbeten®?
Certifikat Heta Arbeten® från Brandskyddsföreningen gäller för att utföra brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats oavsett i vilken bransch eller vart det utförs. Certifikat Heta Arbeten® gäller även i våra nordiska grannländer.

Brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats förekommer i en mängd branscher som industri- och byggarbete, lantbruk, sjöfart och hantverk för att nämna några exempel. Här ges några exempel på arbetsmoment där heta arbeten förekommer:

 • takläggning
 • svetsning
 • skärning och kapning
 • ogräsbränning
 • färgborttagning med heta verktyg

För att få ge tillstånd till, utföra eller vara brandvakt vid, brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats krävs rätt kunskap och ett certifikat.

Vem ska se till att säkerhetsföreskrifterna i försäkringsvillkoren följs?
Alla som befattar sig med brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats har har en skyldighet att se till att försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter följs. Dessa är:

 • Den försäkrade ansvarar gentemot försäkringsbolaget att säkerhetsföreskrifterna följs. Det vill säga den som tecknat en försäkring som täcker skadan om en brand skulle uppstå. Det inkluderar företagsledningen.
 • De medförsäkrade. Det är alla anställda. Som exempel så händer det att ett företag tar på sig att hålla försäkring för sin underentreprenör. I så fall är underentreprenör medförsäkrad i beställares försäkring.
 • Anlitade uppdragstagare och entreprenörer som anlitas av den försäkrade. Varje entreprenör eller annat självständigt företag som mot betalning åtar sig att utföra eller bevaka brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats är skyldig att följa Brandskyddsföreningens regelverk SBF 506 Säkerhetsregler för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats.

Vad är heta arbeten?
Heta arbeten är ett samlingsnamn för arbeten med verktyg och utrustning som alstrar värme eller gnistor.

Brandfarliga heta arbeten förekommer i en mängd branscher som industri- och byggarbete, lantbruk och hantverk för att nämna några. Det kan handla om allt från svetsning, skärning eller arbeten med snabbroterande verktyg till takarbeten, borttagning av målarfärg, varm hästskoning eller ogräsbränning.  Läs mer om heta arbeten.

Vad är Heta Arbeten®?
Heta Arbeten® är Brandskyddsföreningens skadepreventionskoncept sedan 1990 med utbildning och certifiering av personer som arbetar med brandfarliga heta arbeten som utförs på en tillfällig arbetsplats. 

Vad är Heta Arbeten?

Hur vet man om en arbetsmetod räknas som Heta Arbeten eller inte?
Pia Ljunggren, affärsområdesansvarig för Heta Arbeten® svarar på frågan.

Heta Arbeten lanserar digital tillstånds- och kontrollista

Genom att använda den digitala tillstånds- och kontrollistan går det att effektivisera tillståndsgivningen, höja säkerheten och göra uppföljningar på arbetsplatsen.