Allmänt om Heta Arbeten®

Vad är heta arbeten?
Heta arbeten är ett samlingsnamn för arbeten med verktyg och utrustning som alstrar värme eller gnistor.

Brandfarliga heta arbeten förekommer i en mängd branscher som industri- och byggarbete, lantbruk och hantverk för att nämna några. Det kan handla om allt från svetsning, skärning eller arbeten med snabbroterande verktyg till takarbeten, borttagning av målarfärg, varm hästskoning eller ogräsbränning. Läs mer om heta arbeten. Läs mer om heta arbeten.

Vad är Heta Arbeten®?
Heta Arbeten® är Brandskyddsföreningens skadepreventionskoncept sedan 1990 med utbildning och certifiering av människor som arbetar med brandfarliga heta arbeten som utförs på en tillfällig arbetsplats. 

Vad krävs om jag ska utföra heta arbeten på en tillfällig arbetsplats?
Försäkringsbolagen i Sverige ställer krav på att den som ska utföra brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats, vara brandvakt eller utfärda tillstånd behöver kunskap och måste vara behörig. Det innebär att du ska ha genomgått en endags utbildning där du bland annat får kunskap om Brandskyddsföreningens säkerhetsregler för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats. En behörighetsutbildning hos någon av Brandskyddföreningens kvalitetsgranskade arrangörer resulterar i ett certifikat Heta Arbeten®. Certifikatet visar att du har rätt kunskap och behörighet för att utföra heta arbeten på ett brandsäkert sätt. Hitta utbildningar över hela landet här.

Vilka personer ingår i brandskyddsorganisationen för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats?
Innan brandfarliga heta arbeten överhuvudtaget får genomföras måste det finnas en brandskyddsorganisation som består av:

 • den tillståndsansvarige,
 • brandvakten,
 • och hetarbetaren.

Inom ramen för denna organisation ska ett tillstånd utfärdas av tillståndsansvarig. Innan du som hetarbetare får utföra brandfarliga heta arbeten måste du alltså ha tillstånd. Försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att alla i teamet ska ha rätt kunskap och vara certifierade

Varför behövs behörighet och certifikat Heta Arbeten®?
För att i Sverige få utföra brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats, vara brandvakt eller ge tillstånd krävs rätt behörighet. Försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att utförare (hetarbetare), brandvakt och tillståndsgivare ska ha rätt kunskap och vara certifierade. Brandskyddsföreningens certifikat Heta Arbeten® ger rätt behörighet.
Hitta utbildningar över hela landet här.

När gäller certifikatet Heta Arbeten®?
Certifikat Heta Arbeten® från Brandskyddsföreningen gäller för att utföra brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats oavsett i vilken bransch eller vart det utförs. Certifikat Heta Arbeten® gäller även i våra nordiska grannländer.

Brandfarliga heta arbeten förekommer i en mängd branscher som industri- och byggarbete, lantbruk, sjöfart och hantverk för att nämna några exempel. Här ges några exempel på arbetsmoment där heta arbeten förekommer:

 • takläggning
 • svetsning
 • skärning och kapning
 • ogräsbränning
 • färgborttagning med heta verktyg

För att få ge tillstånd till, utföra eller vara brandvakt vid, brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats krävs rätt kunskap och ett certifikat.

Vem ska se till att säkerhetsföreskrifterna i försäkringsvillkoren följs?
Alla som befattar sig med brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats har har en skyldighet att se till att försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter följs. Dessa är:

 • Den försäkrade ansvarar gentemot försäkringsbolaget att säkerhetsföreskrifterna följs. Det vill säga den som tecknat en försäkring som täcker skadan om en brand skulle uppstå. Det inkluderar företagsledningen.
 • De medförsäkrade. Det är alla anställda. Som exempel så händer det att ett företag tar på sig att hålla försäkring för sin underentreprenör. I så fall är underentreprenör medförsäkrad i beställares försäkring.
 • Anlitade uppdragstagare och entreprenörer som anlitas av den försäkrade. Varje entreprenör eller annat självständigt företag som mot betalning åtar sig att utföra eller bevaka brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats är skyldig att följa Brandskyddsföreningens säkerhetsregler för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats.

Är certfikat från andra länder giltiga i Sverige?
Endast certifikat som har utfärdats av brandskyddsföreningarna i Norge, Finland och Danmark gäller i också i Sverige.

Certifikat som utfärdats av brandskyddsföreningarna i Sverige, Norge, Finland och Danmark gäller i varandras länder. Den som utför brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats är skyldig att känna till reglerna för det land som arbetet utförs i. Certifikaten ska vara utfärdade av:

 • Dansk Brand- Og Sikringsteknisk Institut (DBI) i Danmark
 • Norsk brannvernforeningen i Norge
 • Räddningsbranschens Centralorganisation (SPEK) i Finland

Nordiska certifikat Heta Arbeten 

 

 

 

Hur länge är ett certifikat Heta Arbeten® giltigt?
Ett certifikat är giltigt i 5 år från det datum certifieringen blivit godkänd. Certifikatets giltighetstid går ut den sista i den månad som står på certifikatet, det fysiska plastkortet eller det digitala certifikatet i app Heta Arbeten®. Du kan söka giltigt certifikat Heta Arbeten® i vår databas. Om personen finns i databasen är certifikatet giltigt.

Vad är Heta Arbeten?

Hur vet man om en arbetsmetod räknas som Heta Arbeten eller inte?
Pia Ljunggren, affärsområdesansvarig för Heta Arbeten® svarar på frågan.

Heta Arbeten lanserar digital tillstånds- och kontrollista

Genom att använda den digitala tillstånds- och kontrollistan går det att effektivisera tillståndsgivningen, höja säkerheten och göra uppföljningar på arbetsplatsen.