Allmänt om Heta Arbeten®

Vad är heta arbeten?
Heta arbeten är ett samlingsnamn för arbeten med verktyg och utrustning som alstrar värme eller gnistor

Vad är Heta Arbeten®?
Heta Arbeten® är Brandskyddsföreningens skadepreventionskoncept med utbildning och certifiering av människor som arbetar med brandfarliga heta arbeten som utförs på en tillfällig arbetsplats.

Hur vet man om en arbetsmetod räknas som Heta Arbeten eller inte?

När gäller certifikatet Heta Arbeten®?
Tillfälliga brandfarliga heta arbeten förekommer i en mängd branscher som industri- och byggarbete, lantbruk, sjöfart och hantverk för att nämna några exempel. I Sverige har vi ett enhetligt certifikat Heta Arbeten® som gäller för alla typer av brandfarliga heta arbeten som utförs på en tillfällig arbetsplats. Här ges några exempel på arbeten där heta arbeten förekommer.
• Takläggning
• Svetsning
• Skärning och kapning
• Ogräsbränning
• Färgborttagning med heta verktyg
• Varm hästskoning och hornbränning
• mfl
Samtliga i heatarbetsteamet ska inneha giltiga certifikat för att få utföra brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats. Certifikatet ger behörighet för tillståndsansvarig, hetarbetare (utförare) och brandvakt. Ett certifikat är giltigt i 5 år från det datum certifieringen blivit godkänd.

Vem ska se till att säkerhetsföreskrifterna följs.
Skyldiga att tillse att föreskrifterna följs är alla som befattar sig med brandfarliga Heta Arbeten®. Dessa är: De försäkrade, den som tecknat en försäkring som täcker skada genom brand är skyldig att tillse att säkerhetsförskrifterna följs. De medförsäkrade, t ex händer det att en Entreprenör tar på sig att hålla försäkring för sin underentreprenör. I så fall är underentreprenör medförsäkrad i egen beställares försäkring. Anlitade uppdragstagare och entreprenörer. Varje entreprenör eller annan självständig företagare som mot betalning åtar sig att utföra eller bevaka brandfarliga Heta Arbeten® är skyldig att följa säkerhetsföreskrifterna för dessa arbeten.

Vad står det i försäkringsvillkoren
Den som tecknat en försäkring är skyldig att följa de säkerhetsföreskrifter som finns i försäkringsvillkoren. De svenska försäkringsbolagen har gemensamma krav vid tillfälliga brandfarliga Heta Arbeten® på att säkerhetsreglerna ska iakttagas och dokumenteras.

Vilka försäkringar har säkerhetsföreskrifter om brandfarliga Heta Arbeten®?
Alla företagsförsäkringar har säkerhetsföreskrifter angående Brandfarliga Heta arbeten®. Detsamma gäller alla försäkringar som tecknats av den offentliga sektorn, t ex kommun och Landsting. Lantbruksförsäkring innehåller säkerhetsföreskrifter för den del av försäkringen som gäller för förvärvsverksamheten. Dessa föreskrifter har delvis annorlunda innehåll.

Säkerhetsföreskrifter finns bara i egendomsförsäkringar, det vill säga försäkringar som tecknats för risken att viss egendom kan skadas. Det finns inga säkerhetsföreskrifter om Brandfarliga Heta Arbeten® i ansvarsförsäkringar. Här gäller istället en speciell och förhöjd självrisk.

Kan man beställa ett tillfälligt certifikat och vad kostar det?
Svaret är nej. Från 2015 finns inte längre några tillfälliga certifikat. Man kan beställa ett nytt certifikat. Kostnaden för detta är 249 SEK exklusive moms och porto. Beställ nytt certifikat här. När du beställer ett nytt certifikan kan du också välja att ladda hem ett digitalt certifikat. Detta kostar ingenting.

Vilka länders certifikat för Heta Arbeten är giltiga?
Certifikat från Sverige, Norge, Finland och Danmark gäller i varandras länder. Den som utför Heta Arbeten är skyldig att känna till reglerna för de land arbetet utförs i.

  • Dansk Brand- Og Sikringsteknisk Institut (DBI) i Danmark
  • Norsk brannvernforeningen i Norge
  • Räddningsbranschens Centralorganisation (SPEK) i Finland

Nordiska certifikat Heta Arbeten 

 

 

Det finns skillnader mellan certifikaten från de olika länderna gällande utbildning och certifikat vilket är viktigt för dig som beställare av Heta Arbeten® att uppmärksamma.

  • Norge har ett certifikat för Heta Arbeten. Det finns inget krav på att ha en tillståndsansvarig utan den som beställer arbetet är ansvarig för att reglerna efterföljs. Sedan 2015 finns en tillståndslista och även ett krav på att brandvakten ska inneha ett giltigt certifikat för Heta Arbeten.
  • Finland har krav på att den tillståndsansvarige ska ha giltigt certifikat för Heta Arbeten. Det finns även en gemensam tillståndslista. Finland hade tidigare två varianter av certifikat, Heta Arbeten och Takarbete. Men från 2015 finns bara ett certifikat.
  • Danmark har tre varianter av certifikat, Heta Arbeten, Takarbete och Ogräsbränning. Försäkringsbolagen kan ha olika krav på Heta Arbeten men en gemensam tillståndslista används av de flesta försäkringsbolag.

Hur länge är ett certifikat för Heta Arbeten® giltigt?
Ett certifikat är giltigt i 5 år från det datum certifieringen blivit godkänd. Certifikatets giltighetstid går ut den sista i den månad som står på certifikatet. Man kan söka giltigt certifikat via hemsidan hetaarbete.se. Om personen finns i databasen är certifikatet giltigt.

Vad är en tillfällig arbetsplats
Brandriskerna är ofta okända och betydligt större på en tillfällig arbetsplats än på en permanent arbetsplats. Som i en plåtverkstad, mekanisk verkstad eller liknande är riskerna betydligt mindre och man kan ordna det så att risken för brand är liten. På en tillfällig arbetsplats är det däremot inte lika lätt att begränsa brandrisken.

Vad menas med en fast eller permanent arbetsplats?
En fast permanent arbetsplats är iordningställd och byggd för att utföra heta arbeten utan att skador uppstår. Alla andra platser är tillfälliga arbetsplatser.

Varför har Brandskyddsföreningen infört en giltighetstid på certiferingsrätten?
Det är ett förtydligande av parternas ansvar gentemot varandra. Vid köp av certifieringsrätt förbinder sig arrangören att betala de 1000 kr det kostar att genomföra en certifiering för en hetarbetare. Brandskyddsföreningen å sin sida förbinder sig att under en tid av 12 månader se till att arrangören kan leverera tjänsten certifiering av hetarbetare till sina kunder.

Är det möjligt att lägga till mitt certifikat på ID06 kompetensdatabas?
Det går men det är utbildningsföretaget, d.v.s. arrangören av kursen i Heta Arbeten® som måste ansöka hos Sveriges Byggindustrier och se till att registreringen av heta arbeten certifikatet sker på ID06 kortet. Kostnaden hos ID06 är ca 100 kr, vilket du som slutkund får betala för.

Får minderåriga utföra heta arbeten?
Ungdomar, dvs. minderåriga som fyller minst 16 år under det pågående kalenderåret, får inte ha ett arbete som innebär särskilda risker. Detta regleras i arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2012:3 Minderårigas arbetsmiljö. Ungdomar får inte utföra arbetsuppgifter som finns med i föreskrifternas bilaga 1 – om inte undantagen är uppfyllda. I bilagan återfinns skärning och svetsning med gas, elektricitet eller laser.

De undantag som finns är om arbetsuppgiften:

  • ingår i undervisning och sker i skolan eller på en plats som är avsedd för undervisning
  • ingår i en handledarledd praktik för ungdomar
  • utförs av ungdomar som slutfört en gymnasieutbildning eller liknande för arbetsuppgiften.

Det är således tillåtet för ungdomar att utföra heta arbeten när det ingår i undervisning eller i handledarledd praktik.

Vilka åldersgränser gäller för att få vara brandvakt vid Heta Arbeten®?
Brandskyddsföreningen anser att man ska vara minst 18 år. Ett undantag finns för lantbruk där lantbrukarens barn kan vara brandvakt från och med att barnet fyllt 15 år. Lämpligheten i att sätta unga personer på ett så ansvarsfyllt uppdrag som brandvakt bör noga beaktas.

Arbetsmiljölagstiftningen beskriver farliga arbeten och vilka åldersgränser som gäller. Skärning och svetsning med gas, elektricitet eller laser räknas till de arbeten som normalt inte får utföras av minderåriga. Läs mer i Arbetsmiljöverkets broschyr "Så får barn och ungdomar arbeta"