Metoder

Alla verktyg och metoder som alstrar värme eller gnistor räknas som heta arbeten. Säkerhetsreglerna Heta Arbeten® ska användas om arbetet anses kunna orsaka brand (brandfarliga) och det utförs på en tillfällig arbetsplats. För att avgöra om verktyg eller metoder är brandfarliga måste man göra en riskbedömning på den plats där arbetet ska utföras. Det finns inga verktyg eller metoder är godkända men inte heller undantagna i regelverket. Genom att använda Brandskyddsföreningens ”Tillstånd och kontrollista” som stöd i riskbedömningen så kan man avgöra om arbetet innebär brandfara. Listan kan också användas för att ge tillstånd innan arbetet påbörjas. Syftet med tillståndsgivningen är att minimera och ha kontroll över de eventuella brandrisker som arbetet innebär.

Räknas lödning med kolv som utförs av eltekniker som heta arbeten?
En lödkolv alstrar värme och räknas som heta arbeten. Om lödningsarbetet bedöms vara brandfarligt, det vill säga kan orsaka brand, och utförs på en tillfällig arbetsplats så ska säkerhetsreglerna Heta Arbeten® tillämpas. Använd Brandskyddsföreningens ”Tillstånd och kontrollista” som stöd för riskbedömningen och för att ge tillstånd innan arbetet påbörjas. Lödning brukar räknas som heta arbeten om det sker på en tillfällig arbetsplats.

Räknas ogräsbränning med gasolbrännare som heta arbeten?

Utrustning för ogräsbränning alstrar värme. Ogräsbränning är känt för att kunna orsaka gräsbränder, en typ av brand som ofta sprids snabbt och som är svåra att kontrollera. Arbetet sker oftast på en tillfällig arbetsplats och ofta i närheten av byggnader. Konsekvenserna av en brand kan bli stora. Om du bedömer att det är risk för brand ska säkerhetsreglerna Heta Arbeten® tillämpas. Använd Brandskyddsföreningens ”Tillstånd och kontrollista” som stöd för att bedöma riskerna och för att ge tillstånd innan arbetet påbörjas.

Räknas induktionsvärmare som heta arbeten?
Utrustning eller metoder som alstrar värme eller gnistor räknas som heta arbeten. En induktionsvärmare avger värme. Om arbetet med induktionsvärmaren bedöms vara brandfarligt, det vill säga kan orsaka brand, samt utförs på en tillfällig arbetsplats så ska säkerhetsreglerna Heta Arbeten® tillämpas.
Använd Brandskyddsföreningens ”Tillstånd och kontrollista” som stöd för riskbedömningen och för att ge tillstånd innan arbetet påbörjas. Induktionsvärmare brukar räknas som heta arbeten om det sker på en tillfällig arbetsplats.

Hitta utbildning

Våra kvalitetssäkrade arrangörer finns över hela landet.

Vad är Heta Arbeten?

Hur vet man om en arbetsmetod räknas som Heta Arbeten eller inte?
Pia Ljunggren, affärsområdesansvarig för Heta Arbeten® svarar på frågan.

Digital tillstånd- och kontrollista för Heta Arbeten®

Genom att använda den digitala tillstånds- och kontrollistan har du alltid den senast versionen av tillståndslistan med dig i din smartphone. Ett tryck bort och du hittar behörig hetarbetare, kan dokumentera arbetet med bilde och signerar digitalt.