Metoder

Vad är en brandfarlig metod?
Alla verktyg och metoder som alstrar värme eller gnistor räknas som heta arbeten. Säkerhetsreglerna ska följas om arbetet anses kunna orsaka brand (brandfarliga) och det utförs på en tillfällig arbetsplats. För att avgöra om verktyg eller metoder är brandfarliga måste man göra en riskbedömning på den plats där arbetet ska utföras. Det finns inga verktyg eller metoder är godkända men inte heller undantagna i regelverket.

En metod som inte bedöms som brandfarlig i ett sammanhang kan mycket väl vara det i ett annat, det går inte att ge ett generellt svar. En riskbedömning måste därför göras på den plats där arbetet ska utföras och där man tar hänsyn till val av metod, miljö och material. Man bedömer då sannolikheten för att en brand ska uppstå och allvarlighetsgraden av den konsekvens som uppstår av en sådan brand. Om man följer säkerhetsreglerna och gör en korrekt riskbedömning i samband med tillståndsgivningen så minimeras risken för att brand ska uppkomma som en följd av heta arbeten.

Räknas lödning med kolv som utförs av eltekniker som heta arbeten?
Lödning alstrar värme och brukar räknas som heta arbeten om det sker på en tillfällig arbetsplats.

Räknas ogräsbränning med gasolbrännare som heta arbeten?
Ogräsbränning görs med öppen låga och brukar räknas som heta arbeten om det sker på en tillfällig arbetsplats.

Räknas induktionsvärmare som heta arbeten?
Utrustning eller metoder som alstrar värme eller gnistor räknas som heta Induktionsvärmare alstrar värme och brukar räknas som heta arbeten om det sker på en tillfällig arbetsplats.

Hitta utbildning

Våra kvalitetssäkrade arrangörer finns över hela landet.

Vad är Heta Arbeten?

Hur vet man om en arbetsmetod räknas som Heta Arbeten eller inte?
Pia Ljunggren, affärsområdesansvarig för Heta Arbeten® svarar på frågan.

Digital tillstånd- och kontrollista för Heta Arbeten®

Genom att använda den digitala tillstånds- och kontrollistan har du alltid den senast versionen av tillståndslistan med dig i din smartphone. Ett tryck bort och du hittar behörig hetarbetare, kan dokumentera arbetet med bilde och signerar digitalt.