Tillstånd

Hur ges tillstånd för Heta Arbeten®?
Tillståndet utfärdas alltid på den plats där arbetet ska utföras. Tillståndsansvarige, hetarbetaren/entreprenören och brandvakten går tillsammans igenom arbetet och identifierar, bedömer och beslutar om de brandrisker som finns på platsen. 

Efter bedömning ges ett tillstånd genom att fylla i en tillståndslista där samtliga regler gåtts igenom. Tillståndsansvarig hetarbetaren och brandvakten skriver tillsammans under listan .

Hur länge får ett tillstånd gälla?
Tillståndet ska utfärdas för så kort tid som möjligt och bör normalt inte gälla längre tid än en dag/ett skift. Riskbedömningen i samband med tillståndsgivningen ska avgöra hur länge förhållandena på arbetsplatsen kan förväntas vara oförändrade med avseende på brandrisker. Tillstånd ska inte ges över en längre tid än så. Om förhållandena ändras ska ett nytt tillstånd ges.

Arbetet ska planeras på ett sådant sätt att Heta Arbeten genomförs så snabbt som möjligt. Om arbetet beräknas ta 3 timmar så ska tillstånd ges för 3 timmar inte för hela dagen.

Om tillståndet är giltigt längre tid än en dag/ett skift så ska dagliga kontrollrutiner på den plats där arbetet utförs säkerställa att förhållandena och förutsättningarna för tillståndet inte ändras. Om förhållandena ändras ska ett nytt tillstånd ges.

Kommentar: Tidsgräns för tillståndets giltighetstid var tidigare längst 48 timmar. Detta kan ge en falsk trygghet då försäkringsbolagen ofta har regler med giltighetstider som är kortare än 48 timmar. Därför har denna tidsgräns tagits bort från 1 oktober 2017. Istället ska varje tillståndsprövning bygga på den riskbedömning som hetarbetsteamet gör inför varje nytt tillstånd för Heta Arbeten® 

Hur länge ska man spara Heta Arbeten® tillståndet som är utfärdat?
Det är upp till ditt försäkringsbolag och ditt eget företag att avgöra. Olika försäkringsbolag kan ha olika regler så det är bra att kontrollera med dem. En allmän rekommendation är dock att arkivera tillståndet minst 1 år, gärna 2 år.

Vad gäller vid jourtjänst i flerbostadshus?

  • Hetarbetaren agerar själv tillståndsansvarig och går själv igenom alla säkerhetsregler på tillståndsblanketten.
  • När alla säkerhetsåtgärder har vidtagits fyller hetarbetaren i alla uppgifter och skriver under i två exemplar.
  • Brandvakt ska utses på vanligt sätt enligt säkerhetsregel 2. (arbete kan inte påbörjas innan brandvakten finns på plats).
  • Efter avslutat arbete översänder hetarbetaren ett exemplar av tillståndet till beställaren och spar ett exemplar själv. 

Kan jag använda en äldre version av tillstånds- och kontrollistan?
Tillstånds- och kontrollistan är en exempelchecklista som är frivillig att använda. En egen anpassad lista kan användas men innehållet ska motsvara den senaste versionen av Brandskyddsföreningens Tillstånd- och kontrollista (HA004). Brandskyddsföreningen rekommenderar att den senaste versionen av tillståndslistan alltid används. Gällande version av Brandskyddsföreningens dokument hittar du på sidan regler och blanketter

Går det att göra en egen tillstånd/kontrollista för Heta Arbeten®?
Ja det går bra. Tillstånd/kontrollista ska minst omfatta de punkter som finns med på Brandskyddsföreningens blankett tillstånd/kontrollista SBF HA-004 samt möta de behov som finns i den verksamhet som berörs.

Kan tillstånd/kontrollista vara i form av en digital checklista?
Det går bra att ha en digital checklista. Checklista ska minst omfatta de punkter som finns med på Brandskyddsföreningens blankett tillstånd/kontrollista SBF HA-004 samt möta de behov som finns i den verksamhet som berörs. Tillstånd/kontrollista ska också ha möjlighet att signeras av tillståndsansvarig, hetarbetare och brandvakt.

När ska ”Checklista högriskkonstruktioner tätskiktarbeten i brandfarliga byggnadskonstruktioner användas vid tillståndsgivning av Heta Arbeten på tak?
Det rekommenderas starkt att checklistan används vid alla Heta Arbeten som utförs på tak som ett komplement till den allmänna tillstånds- och kontrollistan. Detta eftersom takkonstruktioners brännbarhet ofta är svåra att bedöma och att vissa konstruktioner är extra brandfarliga så kallade högriskkonstruktioner. För mer information läs i vår grundbok Heta Arbeten under kapitel 10.3.