Tillstånd

Hur ges tillstånd för Heta Arbeten®?
Tillståndet utfärdas alltid på den plats där arbetet ska utföras. Tillståndsansvarige och hetarbetaren/entreprenören går tillsammans igenom arbetet och identifierar, bedömer och beslutar om de brandrisker som finns på platsen. 

Efter bedömning ges ett tillstånd genom att fylla i en tillståndslista där samtliga regler gåtts igenom. Tillståndsansvarig och hetarbetaren skriver under listan där även brandvakten ska namnges

Hur länge får ett tillstånd skrivas?
I utbildningen Heta Arbeten® som genomförts innan 2015-01 har utbildningsmaterial och utbildning samt tillståndslista använts som säger att ett tillstånd för Heta Arbeten® kan skrivas så länge brandrisken inte förändras.

Alla som gått utbildning och erhållit den informationen kan följa de instruktioner och material dom blivit lärda på. När dom vid nästa utbildningstillfälle går en utbildning i Heta Arbeten® kommer dom få ta del av de ändringar som finns i utbildningen från 2015-01. Dvs. att ett tillstånd för Heta Arbeten® får skrivas max 48 timmar. 

Under övergångsperioden 2015-01 t.om 2019-12 kommer det att finnas två varianter av tillståndslista som det hänvisas till. Den gamla med obegränsad tid, och den nya som begränsar tiden till 48 timmar.

Hur länge ska man spara Heta Arbeten® tillståndet som är utfärdat?
Det är upp till ditt försäkringsbolag och ditt eget företag att avgöra. Olika försäkringsbolag kan ha olika regler så det är bra att kontrollera med dem. En allmän rekommendation är dock att arkivera tillståndet minst 1 år, gärna 2 år.

Vad gäller vid jourtjänst i flerbostadshus?

  • Hetarbetaren agerar själv tillståndsansvarig och går själv igenom alla säkerhetsregler på tillståndsblanketten.
  • När alla säkerhetsåtgärder har vidtagits fyller hetarbetaren i alla uppgifter och skriver under i två exemplar.
  • Brandvakt ska utses på vanligt sätt enligt säkerhetsregel 2. (arbete kan inte påbörjas innan brandvakten finns på plats).
  • Efter avslutat arbete översänder hetarbetaren ett exemplar av tillståndet till beställaren och spar ett exemplar själv. 

Går det att göra en egen tillstånd/kontrollista för Heta Arbeten®?
Ja det går bra. Tillstånd/kontrollista ska minst omfatta de punkter som finns med på Brandskyddsföreningens blankett tillstånd/kontrollista SBF HA-004 samt möta de behov som finns i den verksamhet som berörs.

Kan tillstånd/kontrollista vara i form av en digital checklista?
Det går bra att ha en digital checklista. Checklista ska minst omfatta de punkter som finns med på Brandskyddsföreningens blankett tillstånd/kontrollista SBF HA-004 samt möta de behov som finns i den verksamhet som berörs. Tillstånd/kontrollista ska också ha möjlighet att signeras av tillståndsansvarig, hetarbetare och brandvakt.

När ska ”Checklista högriskkonstruktioner tätskiktarbeten i brandfarliga byggnadskonstruktioner användas vid tillståndsgivning av Heta Arbeten på tak?
Det rekommenderas starkt att checklistan används vid alla Heta Arbeten som utförs på tak som ett komplement till den allmänna tillstånds- och kontrollistan. Detta eftersom takkonstruktioners brännbarhet ofta är svåra att bedöma och att vissa konstruktioner är extra brandfarliga så kallade högriskkonstruktioner. För mer information läs i vår grundbok Heta Arbeten under kapitel 10.3.