Tillstånd

Hur ges tillstånd för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats?
Tillståndet ska alltid utfärdas innan arbetet påbörjas på den plats där arbetet ska utföras. Den tillståndsansvarige går tillsammans med hetarbetaren och brandvakten igenom arbetet som ska genomföras och identifierar, bedömer och beslutar om de brandrisker som finns på platsen. När man är överens om att arbetet är säkert att genomföra ges ett tillstånd.

Det innebär att man har åtgärdat de risker som eventuellt bedöms som för stora. Som hjälp i riskbedömning fyller man i en tillstånds- och kontrollista lista där också samtliga säkerhetsregler gås igenom. Detta görs med fördel på den senaste versionen av Brandskyddsföreningen blankett: SBF HA-004 Tillstånd Kontrollista för Heta Arbeten® eller i den digitala tillstånd- och kontrollista Heta Arbeten® som finns på Mina sidor. Tillståndsansvarig, hetarbetaren och brandvakten skriver tillsammans under listan. Därefter kan arbetet påbörjas.

Hur länge får ett tillstånd gälla?
Tillståndet ska utfärdas för så kort tid som möjligt och bör normalt inte gälla längre tid än en dag/ett skift. Riskbedömningen i samband med tillståndsgivningen ska avgöra hur länge förhållandena på arbetsplatsen kan förväntas vara oförändrade med avseende på brandrisker. Tillstånd ska inte ges över en längre tid än så. Om förhållandena ändras så ska pågående tillstånd dras in och ett nytt tillstånd ges.

Arbetet ska planeras på ett sådant sätt att det kan genomförs så snabbt som möjligt. Om arbetet beräknas ta 3 timmar så ska tillstånd ges för 3 timmar inte för hela dagen.

Om tillståndet är giltigt längre tid än en dag/ett skift så ska dagliga kontrollrutiner på den plats där arbetet utförs säkerställa att förhållandena och förutsättningarna för tillståndet inte ändras. Om förhållandena ändras så ska pågående tillstånd dras in och ett nytt tillstånd ges.

Kommentar: Tidsgräns för tillståndets giltighetstid var tidigare längst 48 timmar. Detta kan ge en falsk trygghet då försäkringsbolagen ofta har regler med giltighetstider som är kortare än 48 timmar. Därför togs tidsgränsen bort 1 oktober 2017. Istället ska varje tillståndsprövning bygga på den riskbedömning som hetarbetsteamet gör inför varje nytt tillstånd.  

Skall det skrivas ett tillstånd för varje typ av arbete? Exempelvis att om man både skall kapa och svetsa under ett arbete på en och samma plats. Ska man då skriva ett tillstånd för kapningen och ytterligare ett för svetsning?
Nej det behövs inte, man kan kombinera ihop riskbedömningarna och ge ett gemensamt tillstånd om det sker på samma plats under samma tid.

Hur länge ska man spara tillståndet?
Försäkringsbolagen har en rekommendation att spara utfärdade tillstånd i ett år. Anledningen är att det vid en skadeutredning kan vara aktuellt att se hur heta arbeten har hanterats historiskt. Det kan skilja mellan försäkringsbolagens rekommendation så kontrollera med ditt försäkringsbolag. Vissa företag har även interna rutiner för detta som kan frångå ettårsreglen.

Vad gäller vid jourtjänst i flerbostadshus? Vem är tillståndsansvarig?

  • Hetarbetaren agerar själv tillståndsansvarig och går själv igenom alla säkerhetsregler på tillståndsblanketten.
  • När alla säkerhetsåtgärder har vidtagits fyller hetarbetaren i alla uppgifter och skriver under i två exemplar.
  • Brandvakt ska utses på vanligt sätt enligt säkerhetsregel 2. (arbete kan inte påbörjas innan brandvakten finns på plats).
  • Efter avslutat arbete översänder hetarbetaren ett exemplar av tillståndet till beställaren och spar ett exemplar själv. 

Kan jag använda en äldre version av tillstånds- och kontrollistan?
Tillstånds- och kontrollistan Brandskyddsföreningens exempelchecklista som med fördel används. Tillstånds- och kontrollistan anger miniminivå. Vill du göra egna anpassningar så ska innehållet motsvara den senaste versionen av Brandskyddsföreningens Tillstånd- och kontrollista Heta Arbeten® (HA004). Du kan använda den tidigare versionen under en övergångsperiod på max 6 månader. Gällande version av Brandskyddsföreningens dokument hittar du på sidan regler och blanketter

Går det att göra en egen tillstånd- och kontrollista?
Ja det går bra. Tillstånd- och kontrollistan ska minst omfatta de punkter som finns med på Brandskyddsföreningens blankett tillstånd/kontrollista SBF HA-004 samt möta de behov som finns i den verksamhet som berörs.

Kan tillstånd/kontrollista vara i form av en digital checklista?
Det går bra att ha en digital checklista. Checklista ska minst omfatta de punkter som finns med på Brandskyddsföreningens blankett tillstånd/kontrollista SBF HA-004 samt möta de behov som finns i den verksamhet som berörs. Tillstånd/kontrollista ska också ha möjlighet att signeras av tillståndsansvarig, hetarbetare och brandvakt. Brandskyddsföreningen erbjuder även en digital tillstånd- och kontrollista Heta Arbeten®, läs mer om den här.

När ska ”Checklista högriskkonstruktioner tätskiktarbeten i brandfarliga byggnadskonstruktioner användas vid tillståndsgivning på tak?
Det rekommenderas starkt att checklistan används vid alla brandfarliga heta arbeten som utförs på tak som ett komplement till den allmänna tillstånds- och kontrollistan. Detta eftersom takkonstruktioners brännbarhet ofta är svåra att bedöma och att vissa konstruktioner är extra brandfarliga så kallade högriskkonstruktioner. För mer information läs i vår grundbok Heta Arbeten®. Du hittar också mer information i kunskapsbanken som du hittar på Mina sidor.

Måste jag använda blanketten från Brandskyddsföreningen när jag stänger av brandlarmet?
Nej det är ett alternativsätt att dokumentera att avstängningen sker på ett säkert sätt. Anläggningsskötaren ska göra avstängningen. Till en automatisk brandlarmanläggning ska det alltid finnas en kontrolljournal där alla händelser ska dokumenteras. Det går bra att använda den. Om företaget har en egen blankett för denna uppgift går det bra att även använda den. Det viktigaste är att anläggningen inte stängs av utan tillstånd från verksamheten och att det säkerställs att brandlarmet kopplas på igen efter genomfört arbete.

Får vem som helst stänga av ett brandlarm?
Nej. Den som ska hantera ett brandlarm måste vara utbildad på regelverket kring brandlarm och även utbildad på den specifika anläggningen som ska hanteras. Det är vanligtvis anläggningsskötaren som kan stänga av brandlarmet.

    

Digital tillstånd- och kontrollista för Heta Arbeten®

Genom att använda den digitala tillstånds- och kontrollistan har du alltid den senast versionen av tillståndslistan med dig i din smartphone. Ett tryck bort och du hittar behörig hetarbetare, kan dokumentera arbetet med bilde och signerar digitalt.

Fördjupning tillståndsansvarig Heta Arbeten®

Att fatta rätt beslut under riskbedömningen kan vara svårt. För att stärka din roll som tillståndsansvarig finns den fördjupade utbildningen – Fördjupning tillståndsansvar Heta Arbeten®. Läs mer om utbildningen.