Efterbevakning

Vad är efterbevakning?
Efterbevakning är en uppgift som alltid ska genomföras när ett arbete bedömts kräva tillstånd Heta Arbeten®. Det innebär att man ska ha en person på plats som bevakar så att brand inte uppkommer efter att arbete har utförts. Efterbevakning ska ske i minst en timme efter det att arbetet har avslutats. Vissa arbeten i särskilt brandfarliga miljöer kräver en längre efterbevakningstid för att säkerställa att inte någon brand uppstår och får spridning. Tiden för efterbevakning ska alltid beslutas av den som är tillståndsansvarig.

Ska tiden för efterbevakning ingå i den tid som skrivs på tillståndslistan?
När ett tillstånd skrivs så ska inte tiden för efterbevakning tas med i den tid som anger hur länge tillståndet gäller. Tiden för efterbevakning adderas efter. Hur länge efterbevakningen ska pågå bedöms och fylls i av den tillståndsansvarige. Exempelvis om du avser att gå hem från arbetet kl. 16.00 och du själv ska efterbevaka i en timme så måste du ha avslutat arbetet senast 15.00.

Vem får utföra efterbevakning?
Alla som har ett giltigt certifikat Heta Arbeten®. Det måste inte vara samma brandvakt som hade den uppgiften då arbetet pågick. Den som utfört arbetet kan tex byta uppgift och åta sig att efterbevaka när arbetet är avslutat. Personen som ska utföra efterbevakningen ska namnges på tillståndslistan.

Måste efterbevakning utföras om brandvakt under arbetet valts bort av tillståndsansvarig?
Efterbevakning ska alltid finnas oavsett om det funnits brandvakt eller inte under arbetet.