Integritets- och cookiepolicy

Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) i alla EU och EES-länder.

Vad är GDPR?

GDPR ersätter Personuppgiftslagen (PUL) i Sverige och har tagits fram för att skydda dig som kund och dina rättigheter avseende hantering och spridning av dina personuppgifter. Tanken är att du som kund ska känna dig trygg med att dina personuppgifter inte används på ett otillbörligt sätt. Skyddet för dina personuppgifter i PUL (Personuppgiftslagen) finns kvar, men har förstärkts med GDPR.

Det finns olika lagliga grunder för hantering av personuppgifter enligt GDPR. Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter bestäms av ändamålet med behandlingen. Samma personuppgifter kan behandlas för olika ändamål, vilket innebär att den lagliga grunden för behandling av samma personuppgifter kan variera.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är data som på något sätt identifierar dig som person som bland annat namn, adress, telefon, mail och personnummer.

Hur lagrar vi dina personuppgifter?

Brandskyddsföreningen Sverige och dess associerade organisationer; Brandskyddsföreningens Service AB, Styrelsen för Svensk Brandforskning (”Brandforsk”) och Försäkringsbranschens Restvärderäddning i Sverige AB (”Brandskyddsföreningen Restvärderäddning”) behandlar personuppgifter i samband med affärs- och medlemsrelationer, köp av produkter och tjänster, kundkontakter, utbildningar och seminarier, frågor från och svar till kunder, universitet, högskolekontakter och andra kontakter. De personuppgifter vi behandlar är till exempel namn, e-post, telefonnummer (fast och mobil), företagstillhörighet, roll, adress och personnummer.

Brandskyddsföreningen Sverige är en ideell förening med visionen, ett brandsäkrare Sverige. Dess huvudsakliga verksamhet är kampanjer och påverkansarbete för att uppnå visionen. Företag och personer kan vara medlemmar i Brandskyddsföreningen.

Brandskyddsföreningens Service AB:s huvudsakliga uppgift är att bedriva skadepreventiv och skadereducerande verksamhet, som utbildnings- och förlagsverksamhet samt ge service till Brandskyddsföreningen och övriga associerade organisationer. Med detta följer aktiviteter såsom kommunikations och marknadsaktiviteter, affärsutveckling och produktion av utbildningsmaterial.

Brandskyddsföreningen är huvudman för Brandforsk som leds av en programstyrelse och finansierar forskningsprojekt inom brandsäkerhet. Brandforsk samverkar med det privata näringslivet och olika forskningsorganisationer samt universitet och högskola.

Brandskyddsföreningen Restvärderäddning utför restvärderäddning och har avtal med 90 procent av alla sakförsäkringsbolag, samt med captivebolagen, företag och myndigheter. Syftet är att minimera sekundärskador efter olyckor inom främst brand, vatten, trafik, gods och miljö.

Personuppgifter som lämnas till någon av de fyra organisationerna: Brandskyddsföreningen Sverige, Brandskyddsföreningens Service AB, Brandforsk och Brandskyddsföreningen Restvärderäddning kan komma att behandlas inom de andra associerade organisationerna för att kunna utföra olika tjänster. Behandling av personuppgifter som kan äga rum är till exempel administrativa behandlingar såsom fakturering, utskick och administration av utbildningar och seminarier. Mellan de olika associerade organisationerna finns personuppgiftesbiträdesavtal tecknade.

Vad händer med mina personuppgifter när jag registrerar mig för nyhetsbrev och utskick?

När vi kommunicerar om vår verksamhet samt marknadsför våra produkter och tjänster gör vi det med stöd av avtal, samtycke eller berättigat intresse beroende på vilken relation vi har med den vi kommunicerar med. De personuppgifter som behandlas är namn, e-post, telefonnummer och adress.

Syftet med vår kommunikation och marknadsföring är att sprida aktuell information och nyheter samt lämna erbjudanden om utbildning, tjänster och produkter inom brandsäkerhetsområdet.

Vi anlitar personuppgiftsbiträden som på uppdrag av oss behandlar personuppgifter.

Specifik information om hur personuppgifter behandlas lämnas till den registrerade i samband med att avtal ingås, samtycke lämnas eller kommunikation sker med den registrerade.

Personuppgifter behandlas i enlighet med de ändamål de har samlats in för. Personuppgifter för en registrerad kan behandlas för flera olika ändamål inom Brandskyddsföreningen och dess associerade organisationer, vilket innebär att en personuppgift kan komma att behandlas för ett annat ändamål även efter att ett samtycke har återkallats.

Vad händer med mina personuppgifter när jag går en utbildning eller deltar vid ett seminarium?

När du anmäler dig till en utbildning eller ett seminarium ingår du ett avtal. Brandskyddsföreningens Service AB inhämtar de personuppgifter som är nödvändiga för att du ska kunna delta i utbildningen eller seminariet och ta del av information som rör aktiviteten samt för att vi ska kunna tillhandahålla och administrera utbildningen eller seminariet och debitera den som ska betala för utbildningen eller seminariet.

Andra deltagare samt föreläsare och andra aktörer som deltar på samma utbildning eller seminarium som dig kan få del av dina personuppgifter.

Brandskyddsföreningens Service AB överför personuppgifter i form av namn, företag, kostval, logi samt transport till externa samarbetsparters till föreläsare, utbildningsarrangörer, utställare eller de som tillhandahåller lokal eller mat.

Vad händer med mina personuppgifter när jag köper en produkt eller en tjänst?

När du köper en produkt eller en tjänst så ingår du ett avtal. Brandskyddsföreningens Service AB inhämtar de personuppgifter som är nödvändiga för vi ska kunna leverera produkten eller tjänsten till dig samt få avtalad ersättning.

Brandskyddsföreningens Service AB överför de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna leverera produkten eller tjänsten till externa samarbetsparters, till exempel tryckerier och logistikföretag.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter så länge som det är förenligt med det ändamål för vilket de har samlats in. I den mån vi inte har haft någon aktiv kontakt eller har något giltigt avtal med dig så sorteras dina personuppgifter oftast bort efter 3 år om det inte finns någon laglig grund eller skyldighet för oss att behålla personuppgifterna.

Medlemskap i Brandskyddsföreningen

Företag kan välja att bli aktiv medlem i Brandskyddsföreningen Sverige och blir då också aktiv medlem i en lokal brandskyddsförening, vilket styrs av Brandskyddsföreningen Sveriges stadgar. Brandskyddsföreningen Sverige och den lokala föreningen är gemensamt personuppgiftsansvariga. Brandskyddsföreningen Sverige och lokala föreningar ansvarar var och en för sin egen behandling av personuppgifter.  De personuppgifter som Brandskyddsföreningen Sverige och lokala föreningar behandlar är namn, företag, organisationsnummer/personnummer, adress, telefon och e-postadress.

Brandskyddsföreningens Service AB upprätthåller medlemsregistret åt Brandskyddsföreningen Sverige och de lokala föreningarna. Ändring av personuppgifter ska meddelas Brandskyddsföreningen Sverige som ansvarar för att ändring av personuppgifter genomförs i medlemsregistret. Uppsägning av medlemskapet sker i enlighet med föreningens stadgar. En privatperson kan bli stödjande medlem och är då endast medlem i Brandskyddsföreningen Sverige.

Överföring av personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje part för att vi ska kunna fullgöra avtal med dig eller kunna tillhandahålla och förmedla information till dig.

Personuppgifter kan också komma att överföras till tredje part när du använder vår webbplats. Läs mer om vad som gäller för tredjepartcookies på vår webbplats nedan.

Cookies

En vanlig missuppfattning om cookies är att det är en sorts virus och att webbplatser med hjälp av cookies kan ta reda på personlig information från en dator. Detta är inte sant.

En cookie är en liten textfil som sparas på din dator eller mobila enhet och hämtas därifrån vid senare besök på den aktuella webbplatsen. Som brukligt med nästan alla professionella aktörer använder denna webbplats cookies.

Du kan enkelt radera cookies från din dator eller mobila enhet via din webbläsare. För instruktioner om hur du hanterar och raderar cookies, gå till alternativet "Hjälp" i din webbläsare. Observera att du, om du väljer att avaktivera cookies, inte kommer att kunna använda alla funktioner på vår webbplats.

Permanenta cookies
Permanenta cookies sparas i din dator under en bestämd tid. Vi använder dem till exempel för att lagra inställningar som du som användare gör mellan olika besök på webbplatsen. Det innebär bland annat att du kan ha kvar dina produkter i kundvagnen och att din senast gjorda inloggning sparas.

Cookies av den här typen gör det möjligt för oss att identifiera anonyma återkommande besökare på webbplatsen och analysera beteendemönster. Detta ger oss möjlighet att identifiera eventuella problem samt förbättra innehållet och din kundupplevelse.

Tillfälliga cookies
Tillfälliga cookies eller sessionscookies som det även kallas lagras i webbläsarens minne och raderas när webbläsaren stängs ner. Det innebär att dina uppgifter tillfälligt sparas om du har fyllt i dem på en sida och sedan måste backa till en annan sida. På så sätt slipper du fylla i dina uppgifter igen, som till exempel i ett webbformulär. Vi använder sessionscookies främst i syfte att ditt köp ska kunna genomföras på ett användarvänligt sätt.

Cookies från tredje part
Dessa cookies kan spåra hur lång tid du spenderar på webbplatsen och vilka sidor du besöker så att vi kan fortsätta att utveckla innehållet på sidorna. Vi använder cookies från tredje part för att samla in statistik i analysverktyget Google Analytics. För mer information om Google Analytics cookies, se den officiella webbsidan för Google Analytics.

Tredjepartscookies används i länkar till sociala medier och/eller plugins som gör att du kan interagera med sociala nätverk på olika sätt. För att dessa ska fungera kommer Facebook, Twitter, LinkedIn samt Google att ställa in cookies via vår webbplats. Dessa tredje parter samlar in data direkt från din webbläsare och behandlingen av dessa uppgifter omfattas av deras egen sekretesspolicy:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.facebook.com/about/privacy
https://twitter.com/privacy
https://www.google.com/intl/en-GB/policies/privacy

Vi använder oss även av Emerse som samlar in cookiebaserade data för analys och vidare marknadsföring. Data som samlas in är anonymiserad och går inte att direkt länka till en person. Det går när som helst att begära radering av data som Emerse samlat in på din enhet samt avsluta insamling av data genom inställningarna på Your Online Choices. För vidare detaljer kring denna databehandling hänvisar vi till Emerse's Privacy Policy.

Du kan läsa mer om cookies och hur de används på https://www.pts.se/cookies

Du är alltid välkommen att kontakta oss

För oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Våra kunders personliga integritet är viktig för oss och vi arbetar för att du som kund alltid ska känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss.

Om dina personuppgifter behandlas av oss har du rätt att begära tillgång till dem, rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Du har också rätt  att invända mot vår behandling av dina personuppgifter i den utsträckning som det överensstämmer med tillämplig lag, ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter och enligt ingångna avtal med dig.

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi behandlar eller är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på: personuppgiftsansvarig@brandskyddsforeningen.se

Du kan även kontakta oss på telefon 08-588 47 400 eller per post till Brandskyddsföreningens Service AB, Box 472 44, 100 74 Stockholm.

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter i Sverige och kan också kontaktas om du har frågor om personuppgiftsbehandling eller är missnöjd med vår behandling av personuppgifter.