Intervju Hans-Eric Zetterström

Hans-Eric Zetterström är brand- och riskingenjör på Länsförsäkringar. Han har varit med Heta Arbeten® sen starten och har högt ställda förväntningar på den nya utbildningen.

I 25 år har Heta Arbeten® bidragit till en säkrare arbetsmiljö och minskade skadekostnader på de svenska arbetsplatserna. Brandskyddsföreningen har hela tiden ansvarat för utbildningen med försäkringsbolagen som en viktig part i arbetet. Utan dem hade Heta Arbeten® kanske aldrig blivit av.

- För 25 år sedan stod Heta Arbeten för över 20 procent av den samlade skadekostnaden. Vi såg att det under flera år varit en stigande trend som inte verkade minska, snarare eskalerade det i allt högre takt. När vi började undersöka orsakerna fann vi att olyckorna många gånger kunde kopplas till slarv och bristande kunskaper. Då såg vi även en möjlighet att göra något åt problemet, säger Hans-Eric Zetterström.

Med nya säkerhetsregler, en branschutbildning och skarpare försäkringsvillkor kunde Brandskyddsföreningen och försäkringsbolagen gemensamt hejda den dåvarande utvecklingen. Med tiden kom skadekostnaderna att minska med 75 procent, men på senare år har en tendens av ökade olycksantal kunnat skönjas.

- Det finns indikationer på att antalet olyckor ökar. Det är inte på något sätt alarmerande men jämför du med föregående år är det oroväckande att skadefrekvensen och skadekostnaderna stiger. Jag arbetar aktivt med besiktning och kan konstatera att det i näringslivet fortfarande slarvas en hel del. Då blir det fler tillbud och varje sådan incident är att betrakta som en begynnande katastrof, säger Zetterström och fortsätter

 - Det finns många skäl till att utvecklingen är på väg att vända. Ett kan vara det ökade samhällstempot i allmänhet, och byggsvängen i synnerhet. Flera entreprenörsled med underleverantörer har en tendens att göra ansvarsfördelningen otydlig. Men till syvende och sist är det personen med svetslågan i hand som ska se till att det inte händer någonting.

Hans-Eric Zetterström är dock övertygad om att skadepreventionskonceptet Heta Arbeten® kommer att ha ett betydande inflytande på framtidens hetarbetare.

- Det absolut viktigaste är att rätt person har rätt utbildning och kan sörja för att olyckor inte sker från första början. När jag läste igenom litteraturen för utbildningen fascinerades jag av upplägget. Även för mig som har jobbat med Heta Arbeten i 25 år kändes materialet intressant och välstrukturerat.  

Försäkringsbolagens engagemang i Heta Arbeten® kommer att bestå. Hans-Eric Zetterström menar att försäkringsbolagens unisona agerande med samsyn och gemensamma försäkringsvillkor runt Heta Arbeten varit en viktig framgångsfaktor, men påminner samtidigt om att säkerhet inte är en konstant.

- Man kan likna det vid att pressa ner en stålfjäder. Om vi släpper pressen kommer fjädern studsa upp igen. Nu har vi har förnyat vårt grepp runt fjädern Heta Arbeten®. Sedan ska vi inte negligera de sekundära vinsterna för våra bolag. Eftermälet av en brand innebär att ta hand om brandskadat material som ska transporteras iväg, saneras och sedan återföras. Att förhindra en sådan process är ett angeläget miljömål för oss i vårt hållbarhetsarbete, avslutar Hans-Eric Zetterström.